Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
iridium
0560 7296
Reposted frommissDot missDot viamyname myname
iridium
9014 852c
Reposted fromvindurinn vindurinn viamyname myname
iridium
7629 6d52
Reposted fromkrychaa krychaa viamyname myname
iridium
1663 815b 500
Reposted frommarysia marysia viamyname myname
iridium
Mężczyźni tak naprawdę nie są skomplikowani, skarbie. Są
bardzo prości i dosłowni. Najczęściej mówią to, co myślą. A my godzinami analizujemy ich słowa, gdy tymczasem wszystko
powinno być jasne.
— 50 shades of Grey- Erika Leonard
Reposted fromnivea nivea viamyname myname
iridium
5184 910b
Reposted fromthumbsup thumbsup viamyname myname
iridium
0480 83c4
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viamyname myname
2149 d2bb

Różowe jezioro w Zachodniej Australii/ Pink Lake in Western Australia.

Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viamyname myname
iridium
małe ataki paniki kilka razy dziennie nie pomagają w normalnym funkcjonowaniu.
Reposted fromkropki kropki viamyname myname
iridium
Każdemu prędzej czy później szajba odbija i wchodzi w ten etap życia, kiedy już wszystko można jedynie doszczętnie spierdzielić... 
— takie życie
Reposted fromwerterowska werterowska viamyname myname
iridium
5082 89bf
Reposted fromobliviate obliviate viamyname myname
iridium
9146 7107
Reposted fromobliviate obliviate viamyname myname
iridium
Marie Antoinette (2006)
Reposted frompracticaljoke practicaljoke
iridium
3378 f443
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamyname myname
iridium
7704 5004
Reposted fromuncuts uncuts viamyname myname
iridium
8395 b7bd
Finding Neverland
Reposted fromsilarek silarek viamyname myname
iridium
Reposted fromtwice twice viamyname myname
iridium
- co robisz?
- przytulam podłogę, bo jest smutna...
— przytulam podłogę.
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viamyname myname
iridium
iridium
5142 9649
Reposted frommadlenaa madlenaa viamyname myname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl